VTI utvecklar en tågsimulator som ska användas för att utbilda lokförare och tågklarerare i det nya signalsystem som Trafikverket håller på att införa i Sverige. I uppdraget ingår även forskning kring utbildning i simulatormiljö och hur det nya systemet påverkar kommunikation mellan förare och tågledning.

ERTMS, European Rail Traffic Management System, är ett nytt EU-gemensamt signalsystem för järnväg. Några banor har det redan och närmast på tur är Södra stambanan och Malmbanan. På sikt ska hela Sveriges trafiknät ha ERTMS, något som ska skapa en högre kapacitet på järnvägsnätet och underlätta trafiken mellan länder.

Innan driftsättning behöver lokförare och tågklarerare få utbildning och träning i systemet. Det är en stor utbildningsinsats, med utmaningar som att befintliga banor ligger långt från de planerade banorna vilket gör att det kan bli långa resor för att få övning. Det finns inte heller tillräckligt många fordon och ERTMS-utrustade banor igång för att alla ska kunna få den praktiska träning som behövs.

Simulatormiljö kan överbrygga logistiska utmaningar

På VTI finns det redan tågsimulatorer för forskning, projektering och utbildning. I detta forskningsprojekt ska en körsimulator för utbildning och träning i ERTMS tas fram. Det är både tekniken som ska utvecklas såväl som pedagogiken i simulatormiljön. Projektet ska även undersöka hur en sådan utbildning bör gå till för att ge bästa möjliga effekt och vad som krävs för att den ska kunna ersätta eller komplettera praktik i verkligheten.

Niklas Olsson är doktorand inom simulatorutbildning hos VTI och projektledare för forskningsprojektet. Han arbetar även som lärare på lokförarutbildningen och som lokförare. Han tror att resultatet av projektet blir ett kostnadseffektivt och flexibelt utbildningsverktyg med potential att kunna utbilda ett stort antal förare på kort tid.

Man behöver inte ta ut sina egna fordon och slipper långa resor till banor för att få praktik. Det går att öva på olika platser och miljöer i simulatorn på ett säkert och pedagogiskt sätt. Man kan även träna på specialfall som inte inträffar så ofta men som kan orsaka förseningar och olyckor eller sådant som inte går att öva på i verkligheten av produktivitets- och säkerhetsskäl.

ERTMS förändrar interaktionen mellan trafikledning och förare, något som forskarna också ska undersöka.

– Vi vill ta reda vad det innebär, hur förändringar i kommunikationen påverkar effektivitet och trafiksäkerhet och hur utbildning i simulatormiljö kan skapa förståelse förare och trafikledare emellan.

Samarbete i branschen

Projektet drivs av VTI på uppdrag av och i nära samarbete med Trafikverket som också är finansiär. Flera tågföretag medverkar också, i referensgrupper och med försökspersoner i studierna.

– Vi har ett branschgemensamt samarbete, TUFFA, som många av operatörerna är med och de har redan egna simulatorer. Och i och med att nästan alla utbildningsföretag för förare också är representerade i TUFFA så når man ännu fler företag och ännu fler förare.

Projektet startar hösten 2019 och beräknas vara klart i slutet av 2021.